Home

Home
Home2019-08-12T09:09:48+02:00
1311, 2019

היכון, הכן, רוץ

By |November 13th, 2019|Categories: Rav's Blog|Tags: , |0 Comments

(שלחן עורך אורח חיים צ:יב) "מצוה לרוץ כשהולך לבית הכנסת, וכן לכל דבר מצוה..." נראה שהמטרה של דין זה היא כדי להראות שהוא נרגש לקיים מצווה. הבני יששכר באגרא דכלה מספר לנו שאנו מוצאים שאברהם אבינו מימש את הרעיון הזה בפרשת השבוע, שכן כשאברהם ראה [...]

711, 2019

לתקן או לחדש

By |November 7th, 2019|Categories: Rav's Blog|Tags: , |0 Comments

"וְלֹא-יִקָּרֵא עוֹד אֶת-שִׁמְךָ, אַבְרָם; וְהָיָה שִׁמְךָ אַבְרָהָם, כִּי אַב-הֲמוֹן גּוֹיִם נְתַתִּיךָ" (בראשית יז:ה) הגמרא אומרת: תני בר קפרא: כל הקורא לאברהם אברם – עובר בעשה, שנאמר: "והיה שמך אברהם" (בראשית יז ה). רבי אליעזר אומר: עובר בלאו, שנאמר: "ולא יקרא עוד את שמך אברם" (שם)  [...]