Home

Home
Home2018-10-22T15:06:14+03:00
2901, 2019

חתך מעל

By |January 29th, 2019|Categories: Rav's Blog|Tags: , |0 Comments

הרמב"ם אומר בפרשת ואתחנן שקיום המשפטים הוא "תפארת", ואפילו הגויים ישבחו את בני ישראל על שמירת המשפטים. יש להסביר מה משכנע כל כך במשפט המעורר תגובה כזו מאומות העולם. הגמרא בסנהדרין אומרת שמי שדן דין אמת לאמיתו הופך להיות שותף בבריאת העולם. המפרשים נאבקים עם [...]

2401, 2019

עיני הנשר

By |January 24th, 2019|Categories: Rav's Blog|Tags: , , |0 Comments

"וָאֶשָּׂא אֶתְכֶם עַל-כַּנְפֵי נְשָׁרִים..." (שמות יט:ד) רש"י מביא מחז"ל: "אבל הנשר הזה אינו מתירא אלא מן האדם שמא יזרוק בו חץ לפי שאין עוף אחר פורח על גביו לכך נותנו על כנפיו אומר מוטב יכנס החץ בי ולא בבני אף אני עשיתי כן". והשאלה ברורה: [...]

1701, 2019

Preferential Treatment

By |January 17th, 2019|Categories: Rav's Blog|Tags: , |0 Comments

יד:כב...וְהַמַּיִם לָהֶם חוֹמָה... and the waters were a wall unto them יד:כט...וְהַמַּיִם לָהֶם חֹמָה... and the waters were a wall unto them יד:כז...וַיָּשָׁב הַיָּם לִפְנוֹת בֹּקֶר לְאֵיתָנוֹ ...and the sea returned to its strength... Chazal (Shemos Raba 21:6) tell us by using the word ״לְאֵיתָנוֹ“ [...]

1701, 2019

ים של הבדלים

By |January 17th, 2019|Categories: Rav's Blog|Tags: , |0 Comments

יד:כב...וְהַמַּיִם לָהֶם חוֹמָה... יד:כט...וְהַמַּיִם לָהֶם חֹמָה... יד:כז...וַיָּשָׁב הַיָּם לִפְנוֹת בֹּקֶר לְאֵיתָנוֹ חז"ל (שמות רבה כ"א, ו') אומרים שהמילה "לאיתנו" מרמזת למילה "תנאי". העולם כולו נוצר עם תנאי מובנה- עליו להיות כפוף לצרכי התורה, וממילא לצרכיו של עם ישראל. ה' החיל תנאי זה גם לגבי לים [...]

Recent Videos