Home

Home
Home2019-03-18T11:47:42+02:00
2002, 2019

חסר הבנה

By |February 20th, 2019|Categories: Rav's Blog|Tags: , , |0 Comments

הרמב"ם מסביר שעבודה זרה התחילה כדרך לאנשים להתקשר לה'. הם הבינו שלפסלים האלו אין כוחות משלהם, אלא מטרתם הייתה להשתמש בדברים הפיזיים האלו כדי להתחבר לכוחות הרוחניים הגבוהים, כדי להתקשר לה'. וזה אסור כעבודה זרה, למרות שהעובדים מבינים שכוחות האלה הם רק משניים לכוח המקורי [...]

Recent Videos