משפטים

/Tag: משפטים

Shabbos Newsletter Parshas Mishpatim 5778

Shabbos Newsletter Parshas Mishpatim 5778 This week’s newsletter is sponsored by the Waldmans in memory of Rochel Waldman’s father Yona ben Naftali Hertz - Yahrzeit 24th of Shevat You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Erev Shabbos at 12:30, 17:06 Shabbos Shiurim: The Rav’s shiur on Beis [...]

By | 2018-03-25T22:06:03+03:00 February 8th, 2018|Announcements, Schedule|0 Comments

Can Possessions Be Careful?

There is a well-known Maharal, which answers an obvious question about the arei hamiklat. The Gemora tells us that there were three cities in Eretz Yisrael proper and three in Ever Hayarden. The Gemorah asks that they should not need so many cities of refuge on the other side of the Jordan River. The Gemora [...]

By | 2018-02-07T17:51:31+02:00 February 7th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

רכוש יכולים להיות זהיר?

יש מהר"ל ידוע, ששואל שאלה פשוטה על ענין "ערי המקלט". הגמרא מספרת לנו שהיו שלוש ערים בארץ ישראל ושלוש בעבר הירדן. הגמרא שואלת, למה הם צריכים כל כך הרבה ערי מקלט בעבר הירדן? הגמרא עונה: "בגלעד (שהוא בעבר לירדן), שכיחי רוצחים". המהר"ל שואל, שמי שהורג במזיד אינו ענוש גלות. רק מי הורג בשוגג! אז, גם [...]

By | 2018-02-07T17:42:46+02:00 February 7th, 2018|Rav's Blog|0 Comments

Shabbos Newsletter Parshas Mishpatim 5777

This week’s newsletter is dedicated in memory of: לע"נ יהודה משה בן שלום דוד הלוי ז"ל  You can sponsor an issue of the Ahavas Shalom Newsletter—Contact Lev Seltzer for details Reminders: Mincha Friday at 12:30 and 17:18 Women’s shiur: Behind the Mask. A shiur on Purim from Rav Avrohom Baruch Zachariash. Sunday, February 26, 20:00 to [...]

By | 2018-03-25T22:09:35+03:00 February 23rd, 2017|Announcements, Schedule|0 Comments

תוכנית אב

אִם-בַּעַל אִשָּׁה הוּא, וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ (שמות כא:ג) התורה מספרת לנו שכאשר אדם נמכר לעבדות מכיוון שגנב, ואין לו את האמצעים להחזיר את הגניבה, אדונו החדש מקבל אחריות הן על העבד והן על אשתו. דין זה נלמד מן הפסוק: "אם-בַּעַל אִשָּׁה הוּא, וְיָצְאָה אִשְׁתּוֹ עִמּוֹ". מזה נראה בבירור שגם אשתו נמכרה לעבדות - "עסקת חבילה!" [...]

By | 2017-02-23T13:23:17+02:00 February 22nd, 2017|Rav's Blog|0 Comments

To Listen Or To Hear

The pasuk says in regards to the eved ivri: His ear is pierced on the doorpost. Rashi asks, quoting the Mechilta, “Why is his ear pierced” and he answers “because that ear heard at Har Sinai ‘lo signov – do not steal’ and still, he went and stole.” The Mechilta seems to be answering that [...]

By | 2018-03-25T22:13:14+03:00 February 4th, 2016|Rav's Blog|0 Comments

שמעתה או הבנתה?

התורה מורה לנו לנקוב את אזנו של העבד העברי, אם הלה אינו חפץ בחופש המוענק לו על ידי שנת היובל. רש״י מסביר את התהליך על ידי ציטוט מהמכילתא: "אזן ששמעה בהר סיני לא תגנוב - והלך וגנב – תרצע". הרעיון אותו מציעה המכילתא הוא שהעבד משלם כעת מחיר עבור חוסר ״הקשבה״. בעל הט״ז, בפירושו על [...]

By | 2016-02-04T21:13:43+02:00 February 4th, 2016|Rav's Blog|0 Comments

Whose Shabbos Is It?

The Chizkuni explains the close proximity between the mention of shemita and Shabbos in this week’s parsha (verses 23:10–13): One might think that during the shemita year—which is called a “year of Shabbos”—one would not be obligated to keep Shabbos. Therefore, the Torah stresses that Shabbos must be observed even during shemita. At first glance, [...]

By | 2018-03-25T22:16:17+03:00 February 12th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

שבת של מי תהיה?

חז"ל דורשים את סמיכות פרשיות שמיטה ושבת כדי ללמדנו שאף על פי שכבר לימדה התורה על השבת, בכל זאת הענין טעון חזרה כי שמיטה גם נקראת שבת. היינו עלולים לחשוב שמכיוון שכל השנה (שמיטה) נקראת שבת – אין צורך לחגוג את השבת השבועית. בא הפסוק ומדגיש (על ידי חזרה על פרשת שמירת השבת) שבכל זאת [...]

By | 2015-02-12T18:17:02+02:00 February 12th, 2015|Rav's Blog|0 Comments