Terumah

/Tag: Terumah

חובות שמשלמים ולא גובים

הקב״ה מבקש מכלל ישראל לקחת לו תרומה. חז״ל מדגישים שהציווי אינו בא כהוראה, אלא כבקשה, כדי שיתרמו עם לב חפץ. ראיתי פעם שאלה בקשר לרעיון זה. בקשתו של הקב״ה- שהתרומה תגיע מתוך נדיבות- נשמעת, לכאורה, תמוהה. הרי בשנה הקודמת הקב״ה הנחיל לבני ישראל עושר משמעותי- קודם מביזת מצרים ולאחר מכן מביזת הים. לאור זאת, היה [...]

By |2016-02-11T23:12:59+02:00February 11th, 2016|Rav's Blog|0 Comments

ידידותי למשתמש

אנו נמצאים בימים אלו בין פרשת שקלים לפרשת תרומה. רש"י כותב  שלא היו הנחיות זהות לגבי התרומות שכל אחד מישראל הביא לבנין המשכן .החיוב לתת מחצית השקל (ששימש לקופה הציבורית, לקניית בהמות שהוקרבו כקרבנות ציבור) נפל על כל אחד באופן שווה , ואילו התרומות לבנין המשכן עצמו, שניתנו רק על ידי ה"נדיבי לב"  ניתנו  בסכומים  [...]

By |2015-02-26T16:49:13+02:00February 19th, 2015|Rav's Blog|0 Comments

User Friendly

We stand between Parshas Shekalim and Parshas Terumah. Rashi explains that not all donations have the same set of rules. The obligation to give the half shekel for the use of the Korbonos was compulsory, and the exact amount was defined for each person. Whereas the donations for the building of the Mishkan were non-compulsory, [...]

By |2018-03-25T22:16:10+02:00February 19th, 2015|Rav's Blog|0 Comments