Rav Avrohom Baruch Zachariash speaks before the grand Siyum Mishnayos at the the 2018 Ahavas Shalom Melaveh Malkah.