Rav Avrohom Baruch Zachariash speak at “Mishmar Day” at Ahavas Shalom on Parshas Bamidbar – Topic “Fences Make Good Neighbors”