Rabbi Avraham Jacobovitz speaks at the Ahavas Shalom Melaveh Malkah at Beis Tefillah’s Ulam Shabsai on 14-Feb-15. Topic: Love Thy Neighbor

Rabbi Avraham Jacobovitz on Love Thy Neighbor from Beis Midrash Ahavas Shalom on Vimeo.