Rabbi Rafi Brodie leads another “Thursday Night Live” (Mishmar) at
Beis Medrash Ahavas Shalom, Ramat Beit Shemesh, Israel.