זמני תפילה ט’ באב (נדחה)

Davening times for Tisha B’Av (postponed)

(13/15 August 2016)

שקיעה

צריכים להתחיל הצום לפני שקיעת החמה

19:28 Sunset

One should begin fasting before sunset

צאת שבת 20:05 End of Shabbos
לא יתפלל מעריב ולא יאמר קינות בבגדי שבת. אסור להביא דברים לבית הכנסת עד אחרי צאת שבת. One should not daven Maariv or say Kinnos in Shabbos clothing. One cannot bring things to Shul until after Shabbos.
מעריב 20:30 Maariv
שחרית 08:30 Shacharis
סוף זמן ק”ש (מג”א) 08:35 Shema (MA)
סוף זמן ק”ש (גר”א) 09:24 Shema (GRA)
חצות 12:44 Noon
מנחה 1 13:18 Mincha 1
מנחה 2 15:15 Mincha 2
שיעור באנגלית 17:45-18:10 Shiur  from Rav Zacharish
שיעור באנגלית 18:15-18:45 Shiur from Rabbi Akiva Teichtal
מנחה 3 18:50 Mincha 3
שקיעה 19:27 Sunset
שיעור באנגלית Between Mincha & Maariv Shiur   from Rabbi Tzvi Broker
מעריב 19:47 Maariv
סוף תענית 19:52 Taanis Ends

Havdalah only on wine (no candle or spices)

יש להזכיר לציבור להבדיל בביתם במוצאי ת”ב ועל הכוס בלבד

קידוש לבנה 21:30 Kiddush Levanah

The Rav’s Mishnayos Shiurim will NOT meet.