Rav Avrohom Baruch Zachariash speaks about Tisha B’Av.