Shavuos Schedule 5772

זמני תפילה שבת קודש פ’ במדבר

מנחה מוקדמת 17:49
פלג 18:09
הדלקת נרות 40 דק’/20 דק’ 19:19/18:59
מנחה וקבלת שבת 19:22
שחרית 08:15
ס”ז ק”ש מ”א/גר”א 9:07/8:14
מנחה – מנין א’ 13:30
מנין ב’ 15:30*
מנין ג’ 19:10*
אבות ובנים 17:30 – 18:30
Pirkei Avos Shiur 18:30
סעודה שלישית: לפי מורינו הרב שליט”א רצוי לכתחילה לברך  המוציא לפני השעה 16:06
שקיעה 19:40
דרשה 20:00
מוצש”ק ומעריב 20:20*

*לא כפי שפורסם בלוח הקיץ