Rabbi Rafi Brodie speaks during Tisha B’Av 5778 at Beis Medrash Ahavas Shalom