Rav Avrohom Baruch Zachariash speaks during Tisha B’Av 5778 at Beis Medrash Ahavas Shalom